Alapszabály - kertbarátkör

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Alapszabály

Bemutatkozás


A Kertbarát Kör - Tófej Egyesület Alapszabálya

I. Általános rendelkezések
1.) Az egyesület neve: Kertbarát Kör - Tófej Egyesület (továbbiakban egyesület)
2.) Rövidített neve: KKTE
3.) Az egyesület székhelye: 8946. Tófej. Rákóczi út 15.
Az egyesület telephelye: 8946. Tófej. Rákóczi út 15, Közösségi Ház
4.) Az egyesület mûködési területe: Magyarország, Nyugat-dunántúli Régió, Tófej
5.) Az egyesület közhasznú szervezet.
6.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; országgyûlési képviselõjelöltet nem állít, és nem támogat.
7.) Az egyesület által végzett közhasznú tevékenységek az alábbiak:
1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következõ - a szervezet létesítõ okiratában szereplõ - cél szerinti tevékenységek:
1. egészségmegorzés, betegségmgelozés, gógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
AZ 1997. évi CLVI. tv-Khtv_4§ 1 bekezdés a pontjára tekintettel, az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bármely személy (bárki) részesülhet.

II. Az egyesület célja
8.) Általában a természet és a környezet védelméért, a megbillent környezeti egyensúly visszaállításáért, és a biológiai sokszínûség védelme érdekében fejti ki tevékenységét.
a. A kertkultúra, a kertmûvelés fejlesztése, rangjának és megbecsülésének erõsítése
b. A természet és környezetvédelmi szempontú ismeretterjesztést, a környezettudatos fogyasztói szokások és magatartások végzését és bemutatását támogatja.
c. Szakmai segítséget nyújt a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához
d. A mûködési területén található természeti értékek felkutatása, állapotának dokumentálása, és védelme.
e. A civil társadalom összefogását erõsíti. Együttmûködik hasonló helyi, országos, környezet-, egészségvédõ, fogyasztóvédelmi mozgalmakkal, nõszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel.
9.) Az egyesület céljait a következõ módszerekkel, eszközökkel, feladatellátással kívánja megvalósítani:
- együttmûködik az intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek szakértõivel
- folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjait, ezek tervezését és teljesítését
- összejöveteleket, szakmai napokat, bejárásokat, lakossági tájékoztatókat, rendezvényeket szervez, támogat
- szakmai elõadásokat tart, kiadványokat, ismertetõket készít, és ad ki
- helyi és országos pályázatokon indul, szponzorokat, támogatókat szervez céljai megvalósításához
10.) Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a az 1997. évi CLVI .tv -Khtv- 4.§. ( 1) bekezdés a pontjára tekintettel, a tagokon kívül más is (bármely személy) részesülhet

III. A tagság
11.) Az egyesület rendes tagja lehet bármely természetes személy. Az egyesület rendes tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható az egyesület szerveibe, a KGY ülésein szavazati joga van. A rendes tag kötelessége eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, így különösen részt venni az egyesület munkájában és az egyesületet tagdíja befizetésének mértékéig anyagilag támogatni.
A tagdíj éves mértékérõl a közgyûlés dönt. A tagdíj minden év január 1 és április 30 között készpénzben fizetendõ be.
12.) Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy. Az egyesület pártoló tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, a Közgyûlésen (továbbiakban KGY) tanácskozási és javaslattételi joga van.
- A pártoló tag kötelezettsége, hogy a tevékenysége összhangba legyen az alapszabállyal.
- Bekapcsolódjon az egyesület tevékenységébe
- Az egyesület támogatása, tevékenyégének segítése, támogatása megállapodás szerinti formában.
13.) Az egyesület jogi személy tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselõik révén gyakorolják, illetve teljesítik.
14.) Mind a rendes, mind pedig a pártoló tagok felvétele elsõfokon az elnökség hatáskörébe tartozik. A határozat ellen (az egyesületen belül) a Közgyûléshez lehet jogorvoslattal élni.
15.) A tag kizárásának kérdésében az elnökség dönt, és döntésében megjelöli a kizárás okát. Az elnökség a kizárásról az érintettet - a kizárás indoklásával - írásban értesíti. A kizárás ellen hozott elnökségi határozat ellen 15 napon belül írásban lehet a KGY-hez lehet fellebbezéssel élni.
- Ki kell zárni azt a rendes, vagy pártoló tagot, aki tevékenységével az egyesület érdekeit, írásos figyelmeztetés és felszólítás ellenére sérti
- Ki kell zárni azt a tagot, aki az elmaradt tagdíjat az elnökség felszólítására, a következõ közgyûlésig nem fizeti meg.
A jogi személy tagsága megszûnik annak jogutód nélküli megszûnésével, ilyenkor a tagot az Elnökség törli a tagnyilvántartásból.
- Az Elnökség határozata ellen a kizárt tag, a számára sérelmes határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül a KGY-hez fordulhat jogorvoslatért.

IV. Az egyesület szervezete és mûködése
Az egyesület szervezete: Közgyûlés - Elnökség
16.) Közgyûlés
- Az egyesület legfõbb döntéshozó szerve a KGY, amelyet az elnökség legalább évenként egyszer (írásban, az ülést megelõzõen legalább 15 nappal megküldve) hív össze. Bíróság, ügyészség, vagy más hatóság határozatának mielõbbi megtárgyalása és a szükséges döntés mielõbbi meghozatala érdekében az Elnökség jogosult E mailben rendkívüli Közgyûlést összehívni.
- Az elnökség a tagok legalább 25%-ának írásbeli kérésére köteles a KGY-t összehívni.
- A KGY nyilvános.
- A KGY napirendjét az Elnökség a meghívóban közli a tagokkal.
- A KGY határozatait nyílt szavazással, a szavazatra jogosultak egyszerû (50%+1 tag) többségével hozza. A KGY nyílt szavazással választja meg, illetve hívja vissza a tisztségviselõket, fogadja el lemondásukat.
- A KGY határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fõ jelen van. A határozatképtelenség miatt újra összehívott ülés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekrõl a tagokat az eredeti meghívóban már elõre tájékoztatták.
- A KGY hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, a tisztségviselõk megválasztása, visszahívása, lemondásuk elfogadása, az évi költségvetés meghatározása, az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.
- A tisztségviselõk visszahívásának okai: ha tevékenységük az alapszabállyal nincs összhangban, a kötelezettségeiket nem látják el rendesen, ha tevékenységük jogszabályt sért
- Az éves beszámolók és közhasznúsági jelentés elfogadása a KGY kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolókat és a Közhasznúsági Jelentést a Közgyûlés nyílt szavazással, egyszerû többséggel (50% + 1 fõ szavazatával) fogadja el.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét;
f) az egyesület vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetõleg abból saját költségére másolatot készíthet.
Felügyelõ Bizottság:
Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetõszervtõl elkülönült felügyelõ szerv létrehozása akkor is kötelezõ, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. Felügyelõ Bizottságot állít fel az egyesület egyéb esetben a tagok kérésére is, ha a Közgyûlés jóváhagyja.
17.) Összeférhetetlenségi szabályok:
A KGY határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.
- A KGY nyílt szavazással fogadja el a szervezeti módosítást, új tisztségviselõire teendõ javaslatot.
- Az egyesület megszûnik, ha feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a KGY kimondja, az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megszûnését megállapítja.
18.) Elnökség
- Az elnökség az egyesület végrehajtó és képviseleti szerve.
- Az elnökség 3 közvetlenül választott tisztségviselõ: az Elnök, az Alelnök és a Titkár
- Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze, és köteles az Elnökség bármelyik tagjának kérésére azt összehívni. Az Elnökség ülését legalább három munkanappal, az ülés elõtt, írásban (Emailben) kell összehívni, a napirend egyidejû közlésével. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon a napirendet az elnök közli az Elnökség tagjaival.
- Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatait nyíltan, egyszerû többséggel hozza.
- Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.
Nem lehet az egyesület vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki korábban más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje volt, e tisztsége megszûntét követõ két évig, amennyiben a korábbi közhasznú szervezet az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
19.) Tisztségviselõk
Elnök:
- Önállóan képviseli az egyesületet
- Az elnökségi ülések és a KGY-k levezetõ elnöke
- Az elnökségi ülések között irányítja és vezeti az egyesület operatív munkáját
- Számadással tartozik az elnökség és a KGY felé.
- Helyettesítésérõl köteles megfelelõ idõben gondoskodni
- Aláíróként utalványozási joggal rendelkezik
- Rendelkezik a bankszámla felett a Titkárral együttes módon

Alelnök:
- Az elnök, vagy a Titkár helyettesítését látja el
- Döntési joggal vesz részt az elnökség munkájában

Titkár:
- Az egyesület adminisztratív, szervezeti, szervezési ügyekért felelõs tisztségviselõje
- Helyettesítésérõl köteles megfelelõ idõben gondoskodni
- A aláíróként utalványozási joggal rendelkezik
- Rendelkezik a bankszámla felett az Elnökkel együttes módon
20.) Képviselet
Önálló képviseleti joggal az Elnök és a Titkár rendelkezik.
21.) Utalványozás
Utalványozási joggal az Elnök és Titkár külön-külön rendelkezik; alapesetben a tisztségviselõknél leírt módon.
22.) Bankszámla feletti rendelkezési jog
A bankszámla felett az Elnök és a Titkár együttes módon rendelkezik.

V. Az egyesület gazdálkodása
23.) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem visszaforgatja az alapszabályban foglalt tevékenységre.
24.) Az egyesület a Khtv 26.§. k pontja szerinti befektetési tevékenységet nem folytat, így a
Khtv 17.§. -a szerinti befektetési szabályzatot nem készít.


VI. Határozatok és nyilvánosság
25.) A KGY és az elnökség döntéseit az egyesület nyilvántartja a határozatok tárában.
Ebben fel van tüntetve a döntések tartalma, idõpontja, hatálya, a támogatók és ellenzõk számaránya és személye. Az elnök, írásban, igazolható módon gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közlésérõl. A KGY és az elnökség döntéseit az egyesület telephelyén elhelyezett hirdetõ táblán és Internetes honlapján hozza nyilvánosságra.
26.) Betekintési jog. Az egyesület mûködésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az egyesülettel elõre egyeztetett idõpontban.
27.) Tájékoztatás. Az egyesület mûködésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseirõl idõszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

VII. Záró rendelkezések
28.). Az egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy a vitás ügyeiket a szervezeten belül döntik el. Amennyiben nem jutnak egyességre, úgy a Zalaegerszegi Városai Bíróság döntését fogadják el.
29.) Az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az Elnökség jogosult. Az Elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi tagjára nézve kötelezõ.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az 1989. évi II. tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.


A Kertbarát Kör - Tófej Egyesület 2013-01-10. napján megtartott Közgyûlése a módosított Alapszabályt egyhangúan elfogadta.


Sipos Dezsõ
elnök

Léránt Szilvia
alelnök

Léránt Viktória
titkár

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz